Lysvettregler

Lysvettregler

Norge har Europas største forbruk av levende lys per innbygger, og spesielt i løpet av julen tenner vi flere millioner lys. Lys er hyggelig, men kan dessverre føre til ulykker.

Vi er en av markedets beste på kubbelys - se testen her: http://www.dinside.no/test-av-kubbelys

Vi anbefaler at du følger våre råd og regler for sikker brenning av lys:

1. Gå aldri fra levende lys.

2. Plasser levende lys i god avstand fra brennbart materiale.

3. Hold alltid levende lys utenfor rekkevidde for barn og dyr.

4. Levende lys skal alltid stå på et flatt og brannsikkert underlag.

5. Husk minimum 10 cm avstand mellom levende lys.

6.Plasser aldri lys i trekk eller i nærheten av varmekilder.

7. Klipp alltid ned veken til maks 1 cm før du tenner lyset.

8. Bruk alltid lyseslukker ved slukking av flamme.

9. Hold alltid lyset rent for rester som f.eks fyrstikker.

10. Flytt aldri et brennende lys.

11. Bruk aldri flytende væske for å slukke lyset.

12. Fjern emballasje og merking før du tenner lyset.

13. Beskjær lysets kant før bruk (max.0,5-1 cm høyt).

14. Sørg for nok luft rundt lyset.

15. Holde avstand på min. 30 cm mellom lys og objekter over.

16. Dersom et lys har flere veker, må alle vekene tennes hver gang.

17. Slukk lyset når det er 1-2 cm parafin/stearin igjen fra bunnen.

18. Unngå direkte innåndning, og luft rommet ett bruk.

 

Viktig informasjon om lys:

Hos Kid kan du velge mellom lys i stearin eller parafin. Materialene har forskjellige egenskaper som kan påvirke ditt valg.

Våre lys i 100% stearin er Svanemerkede, og har med dette mange gode egenskaper. Lysene er kun fremstilt av fornybare råvarer og inneholder verken soya, parafin eller palmeolje. Våre stearinlys er derfor alternativet for deg som er opptatt av kvalitet, regnskog og reduserte klimagassutslipp.

Lysene drypper og soter minimalt, og er det beste alternativet for ditt inneklima. Lys av 100% stearin har også et høyt smeltepunkt, og tåler varme og sollys bedre enn ett parafinlys. Lysene egner seg derfor også godt utendørs. Lysene har en tykk veke som brenner med en jevn og stor flamme.

Parafinlys er laget av parafinvoks som er fremstilt fra råoljer. Parafinlys gir et fint lysskinn i voksen, har lang brennetid og drypper minimalt i riktige omstendigheter. Hos Kid vil du også alltid finne parafinlys i sesongens farger! Parafinvoks er et mykt materiale og er derfor mer bestandige mot eventuelle støt. Dog vil lysene kunne smelte i direkte sollys, og bør derfor ikke benyttes utendørs.

 

Sot

Sot vil alltid oppstå ved brenning av organisk materiale. Det kan være mange grunner til at et lys soter, men slukking av lys er den fasen som gir mest sot. Vi anbefaler derfor å benytte en klemme eller lysslukker for å redusere sot. En klemme reduserer mengden partikler med 90% ifølge Svanemerket. For å oppnå best mulig inneklima anbefaler vi også å lufte rommet etter endt brennetid.

Lysgaranti

Visste du at det det finnes flere standarder for levende lys som stiller krav til brannsikkerhet, merking og advarsler? Standardene oppfyller krav i henhold til Produktkontrolloven og i Kid er vi bevisste over dette ansvaret. Alle våre lys og lysholdere er merket med advarselsetiketter som sikrer riktig bruk, og garanterer kvalitet og brennetid. Er du ikke helt fornøyd med lys fra oss, eller du finner en feil, vil vi gjerne at du tar med lyset/pakningen tilbake til din Kid-butikk. Du får da et nytt lys/pakning eller pengene tilbake.

Premium lys

Stakelys hvit
Stakelys hvit

Moments, Moments

Stakelys hvit

179,90 kr
Stakelys hvit
Stakelys hvit

Moments, Moments

Stakelys hvit

129,90 kr

Oversikt over merking av lys:

pictogram_1.jpg

EN: Never leave a burning candle unattended. Burning candles should never be left unattended. Never go to bed when a candle is still burning. 

NO: La ikke lys brenne uten tilsyn. Levende lys må aldri stå uten tilsyn. Gå aldri og legg deg uten å ha slukket alle levendes lys.

SE: Lämna aldrig ett brinnande ljus utan uppsikt. Brinnande ljus får aldrig lämnas utan uppsikt. Gå aldrig och lägg dig om ett ljus fortfarande brinner.

FIN: Älä koskaan jätä palavaa kynttilää ilman valvontaa. Palavia kynttilöitä ei tule koskaan jättää ilman valvontaa. Älä koskaan mene nukkumaan, kun kynttilä vielä palaa.

EST: Ärge kunagi jätke põlevat küünalt järelevalveta. Põlevaid küünlaid ei tohi kunagi järelevalveta jätta. Ärge kunagi minge magama, kui küünal veel põleb.  

pictogram_2.jpg

EN: Burn candle out of reach of children and pets. Never place lit candles where they can be easily knocked over by anyone, especially children or pets. Never leave a burning candle or an oil burner in a child’s bedroom.

NO: Hold alltid levende lys utenfor rekkevidde for barn og dyr. Plassér aldri levende lys der noen lett kan velte dem, særlig barn eller husdyr. Sett aldri et brennende lys eller en brennende aromalampe i et rom med sovende barn.

SE: Se till att brinnande ljus står utom räckhåll för barn och husdjur. Placera aldrig brinnande ljus där någon lätt kan råka välta dem, framförallt barn eller husdjur. Lämna aldrig ett brinnande ljus eller en brinnande aromlampa i ett rum där det sover barn.

FIN: Polta kynttilöitä lasten ja lemmikkien ulottumattomissa. Älä koskaan aseta sytytettyjä kynttilöitä paikkaan, jossa esimerkiksi lapset tai lemmikit voivat kaataa ne helposti. Älä koskaan jätä palavaa kynttilää tai öljypoltinta lapsen makuuhuoneeseen.

EST: Põletage küünalt lastele ja lemmikloomadele kättesaamatus kohas. Ärge kunagi asetage põlevaid küünlaid sinna, kus keegi, eriti lapsed või lemmikloomad, neid hõlpsalt kätte saavad. Ärge kunagi jätke lapse magamistuppa põlevat küünalt ega õlipõletit.

pictogram_3.jpg
EN: Trim wick to about 1 cm before lighting. Trimming the wick will prevent sooting on the jar. You should always extinguish the flame and let candles cool before trimming the wick. Remember to trim the wick if the flame becomes too large.

NO: Klipp alltid ned veken til maks 1 cm før du tenner lyset. Ved å trimme veken unngås sot. Blir veken for lang under brenning, slukk lyset og la det avkjøle, klipp veken og tenn lyset igjen.

SE: Trimma veken till en längd på ca 1 cm innan du tänder. Genom att trimma veken förhindrar du att burken blir sotig. Du måste alltid blåsa ut lågan och låta ljuset svalna innan du trimmar veken. Kom ihåg att trimma veken om lågan blir för stor.

FIN: Katkaise sydän n. 1 cm:n mittaiseksi ennen sytytystä. Sydämen katkaiseminen estää astian nokeentumista. Sammuta liekki ja anna kynttilän jäähtyä ennen sydämen katkaisemista. Muista katkaista sydän, jos liekki kasvaa liian suureksi.

EST: Enne süütamist lõigake taht umbes 1 cm pikkuseks. Tahi kärpimine hoiab ära purgi tahmumise. Enne tahi kärpimist peate leegi alati kustutama ja laskma küünaldel jahtuda. Ärge unustage tahti kärpida, kui leek muutub liiga suureks.

pictogram_4.jpg

EN: Do not place candles in a draught. Candles burn best in still air. Candles should be burned indoors, away from drafts, other heat sources and any flammable objects or materials. This will help prevent rapid, uneven burning and will avoid flame flare-ups and sooting.

NO: Plassér aldri lys i trekk. Stearinlys brenner best i luft uten trekk, og skal benyttes innendørs.Plassér aldri lys i trekk eller i nærheten av andre varmekilder og brennbare gjenstander/ materialer. Dette for å hindre at lyset brenner raskt og ujevnt, og for å unngå at flammen blusser opp og soter.

SE: Placera aldrig ljus i drag. Ljus brinner bäst om det är helt dragfritt. Brinnande ljus ska användas inomhus, på en helt dragfri plats och på avstånd från andra värmekällor och alla brännbara föremål eller material. Detta för att förhindra att ljuset brinner snabbt och ojämnt och motverka att lågan flammar upp och sotar ner.

FIN: Älä aseta kynttilöitä vetoisaan paikkaan. Kynttilät palavat parhaiten liikkumattomassa ilmassa. Kynttilöitä tulisi polttaa sisätiloissa, kaukana vedosta, lämmönlähteistä sekä syttyvistä esineistä tai materiaaleista. Tämä ehkäisee nopeaa, epätasaista palamista sekä kynttilän leimahtamista ja nokeentumista.

EST: Ärge asetage küünlaid tuuletõmbe kätte. Küünlad põlevad kõige paremini õhu käes. Küünlaid tuleb põletada siseruumides, eemal tuuletõmbest, muudest soojusallikatest ja tuleohtlikest esemetest või materjalidest. See aitab vältida kiiret, ebaühtlast põlemist ja leegi suurenemist ning tahmumist.

pictogram_5.jpg

EN: Do not move a burning candle. It is important that you do not move the candle when it is burning. The hot and liquid wax can splatter and cause tricky wax stains and perhaps even severe burns. Allow the candle to cool completely before moving or relighting.

NO: Flytt aldri et brennende lys. Det er viktig at du aldri flytter et brennende lys. Den varme og flytende stearinen kan sprute og forårsake vanskelige flekker og i verste fall brannsår. Slukk lyset før du flytter det, la stearinen stivne helt før det flyttes eller tennes igjen.

SE: Flytta inte ett brinnande ljus. Det är viktigt att du inte flyttar ett brinnande ljus. Det heta och flytande vaxet kan stänka och orsaka svåravlägsnade vaxstänk och även allvarliga brännskador. Låt ljuset svalna helt innan du flyttar det eller tänder det igen.

FIN: Älä siirrä palavaa kynttilää. On tärkeää, että et siirrä kynttilää sen palaessa. Kuuma, nestemäinen vaha voi roiskua ja aiheuttaa hankalia vahatahroja tai vakavia palovammoja. Anna kynttilän jäähtyä kokonaan ennen siirtämistä tai uudelleensytytystä.

EST: Ärge liigutage põlevat küünalt. On oluline, et küünalt põlemise ajal ei liigutaks. Kuum ja vedel vaha võivad pritsida ning põhjustada vahaplekke ja isegi tõsiseid põletusi. Enne liigutamist või uuesti süütamist laske küünlal täielikult jahtuda.

pictogram_6.jpg

EN: Always leave 10 cm between burning candles. A space of at least 10 cm should be left between candles so as to prevent the candles from melting each other.

NO: Husk minimum 10 cm avstand mellom levende lys. Det må være en avstand på minst 10 cm mellom tente lys for å hindre at de smelter hverandre.

SE: Ha alltid ett avstånd om 10 cm mellan brinnande ljus. Ett avstånd om minst 10 cm måste lämnas mellan brinnande ljus för att förhindra att ljusen smälter varandra.

FIN: Jätä aina 10 cm palavien kynttilöiden väliin. Kynttilöiden väliin tulee jättää aina vähintään 10 cm tilaa, jotta kynttilät eivät sulata toisiaan.

EST: Jätke põlevate küünalde vahele alati 10 cm. Küünalde vahele tuleb jätta vähemalt 10 cm, et küünlad ei sulaks.
pictogram_7.jpg

EN: Always snuff out the flame. Do not blow it out. Snuffing out the flame is the safest way to prevent hot wax splatters and to prevent the wick from continuing to glow and emit smoke. Double-check your candle is extinguished.

NO: Bruk alltid lyseslukker ved slukking av flamme. Bruk lyseslukker og kvel flammen fremfor å blåse den ut. Da unngår du soting, samt veke-rester i lysskålen. Dobbelsjekk at lyset er slukket.

SE: Kväv alltid lågan försiktigt och blås inte ut den. Genom att kväva lågan försiktigt istället för att blåsa ut den, kan du förhindra heta vaxstänk och att veken börjar glöda och ryka. Dubbelkontrollera att ljuset har slocknat.

FIN: Sammuta liekki aina tukahduttamalla. Älä puhalla sitä sammuksiin. Liekin tukahduttaminen on turvallisin tapa estää kuumia vaharoiskeita sekä sydämen hehkumista ja savuttamista. Varmista uudelleen, että kynttilä on sammunut.

EST: Alati summutage leek. Ärge seda ära puhuge. Leegi summutamine on kindlaim viis kuuma vaha pritsmete vältimiseks ja tahi püsiva hõõgumise ja suitsu ärahoidmiseks. Kontrollige üle, kas küünal on kustunud.

pictogram_8.jpg

EN: Do not burn candles on or near anything that can catch fire. Keep burning candles away from furniture, drapes, bedding, carpets, books, paper, flammable decorations, etc. Keep clothes and hair safely away.

NO: Keep burning candles away from furniture, drapes, bedding, carpets, books, paper, flammable decorations, etc. Keep clothes and hair safely away. Pass på at levende lys plasseres i god avstand fra møbler, gardiner, tepper, bøker, papir, brennbare dekorasjoner osv. Hold klær og hår på sikker avstand.

SE: Placera inte brinnande ljus nära något som kan fatta eld. Se till att brinnande ljus alltid placeras på avstånd från möbler, gardiner, mattor, böcker, papper, brännbara dekorationer o.s.v. Håll kläder och hår på säkert avstånd.

FIN: Älä polta kynttilöitä palavien kohteiden päällä tai läheisyydessä. Pidä palavat kynttilät etäällä mm. huonekaluista, verhoista, vuodevaatteista, matoista, kirjoista, paperista ja tulenaroista koristeista. Pidä vaatteet ja hiukset turvallisen etäisyyden päässä.

EST: Ärge põletage küünlaid millegi peal või läheduses, mis võib süttida. Hoidke põlevad küünlad eemal mööblist, eesriietest, voodipesust, vaipadest, raamatutest, paberist, tuleohtlikest kaunistustest jne. Hoidke riided ja juuksed ohutus kauguses.

pictogram_9.jpg

EN: Do not place candles near a source of heat. To prevent candles from fading, cracking and melting, store your candles in a cool, dry place, away from direct sunlight, dust and fluorescent light. Store your candle in an upright position and do not leave your candle in a car on a warm day or near a direct source of heat such as a fire, radiator, TV cabinet or any other electrical item, as this can affect the way the candle burns.

NO: Ikke oppbevar lys i nærheten av varmekilder. Oppbevar lys stående på et tørt og skjermet sted, uten direkte sollys, støv eller fluoriserende lys, for å hindre at de falmer, sprekker og smelter. La ikke lys ligge i bilen når det er varmt ute, eller i nærheten av en direkte varmekilde som ild, varmovn, tv-apparat, eller andre elektriske apparater, da dette kan påvirke hvordan lyset vil brenne.

SE: Placera inte ljus nära värmekällor. För att förhindra att ljusen bleknar, spricker eller smälter, förvara dem på en sval och torr plats där de inte utsätts för direkt solljus, damm och fluorescerande ljus. Förvara ljus i upprätt läge, lämna dem aldrig i bilen när det är varmt ute eller nära en direkt värmekälla som eld, element, tv-apparat eller annan elektrisk apparat eftersom detta kan påverka hur ljuset brinner.

FIN: Älä aseta kynttilöitä lämmönlähteiden lähelle. Kynttilöiden leviämisen, murtumisen ja sulamisen välttämiseksi varastoi kynttilät viileässä ja kuivassa paikassa auringon valolta, pölyltä ja fluoresoivalta valolta suojattuna. Säilytä kynttilät pystyasennossa. Älä jätä kynttilää kuumaan autoon tai lämmönlähteiden, kuten tulen, lämpöpatterin, TV-kalusteen tai muun sähkölaitteen lähelle, sillä tämä voi vaikuttaa kynttilän palotapaan.

EST: Ärge asetage küünlaid soojusallika lähedusse. Küünalde pleekimise, pragunemise ja sulamise vältimiseks hoidke küünlaid jahedas, kuivas kohas, eemal otsesest päikesevalgusest, tolmust ja fluorestsentsvalgusest. Hoidke küünalt püstises asendis ja ärge jätke küünalt soojal päeval autosse ega otsese soojusallika (nt tule, radiaatori, televiisorikapi või muu elektrilise eseme) lähedusse, kuna see võib mõjutada küünla põlemisomadusi.

pictogram_10.jpg

EN: Keep the wax pool clear of matches and other debris to avoid flaring. Flammable objects in the wax pool, such as matches, wick trimmings, wick particles, insects, flammable decorations, dust and other foreign matter, can ignite and cause the candle to overheat and flare up.

NO: Hold alltid lyset rent for rester fra fyrstikker ol. for å unngå overtenning. Dersom det ligger brennbare vekerester, insekter, brennbare dekorasjoner, svovel fra fyrstikker eller andre fremmede objekter i lysvoksen, kan dette virke som en ekstra veke og føre til overtenning.

SE: Undvik uppflammande låga genom att se till att inte tändsticksrester eller annat skräp ligger i det flytande vaxet runt veken. Brännbara föremål i det flytande vaxet runt veken, som bitar av tändstickan, vektrim, insekter, brännbara dekorationer, damm eller andra främmande ämnen kan antändas och leda till att ljuset överhettas och lågan flammar upp.

FIN: Pidä vaha-allas puhtaana tulitikuista ja muista esineistä leimahtamisen estämiseksi. Vaha-altaassa olevat syttyvät esineet, kuten tulitikut, sydänpalat, sydänjäämät, hyönteiset, syttyvät koristeet, pöly ja muut vierasaineet, voivat syttyä ja aiheuttaa kynttilän ylikuumenemisen ja leimahtamisen.

EST: Leegitsemise vältimiseks jälgige, et sulanud vaha sees ei oleks tikke ega muud prahti. Sulanud vaha sees olevad süttivad tuleohtlikud esemed, näiteks tikud, tahi tükid, putukad, tuleohtlikud kaunistused, tolm ja muud võõrkehad, võivad süttida ja põhjustada küünla ülekuumenemise ning leegitsemise.

pictogram_11.jpg

EN: Place candles in an upright position. Always make sure the candle is straight to avoid wax from dipping or the candle from falling over.

NO: Pass på at lyset står rett. Lys må alltid stå rett for å unngå at det drypper voks, eller at lyset velter.

SE: Ställ ljus i ett upprätt läge. Se alltid till ljuset står rakt för att undvika att det droppar vax eller att ljuset faller omkull.

FIN: Aseta kynttilät pystyasentoon. Varmista aina, että kynttilä on pystyasennossa, jotta vaha ei pääse valumaan tai kynttilä kaatumaan.

EST: Seadke küünlad püstisesse asendisse. Veenduge, et küünal on sirge, et vaha ei tilgu ning küünal ei kuku maha.

pictogram_12.jpg

EN: Always use a candle holder. Place the candle on a heat resistant surface so as to protect the surface from any downward heat. Under no circumstances should a product that generates heat, flame or fragrance be placed directly on a table or any other surface that may be subject to damage.

NO: Bruk alltid lysestake/lysholder. Lys skal alltid plasseres på et flatt og brannsikkert underlag. Produkter som genererer varme, ild eller duft må aldri plasseres direkte på et bord eller annen overflate som kan ta skade.

SE: Använd alltid en ljushållare. Placera ljus på en värmebeständig yta så att ytan inte skadas av den nedåtriktade värmen. Under inga omständigheter får en produkt som alstrar värme, eld eller doft placeras direkt på ett bord eller någon annan yta som kan ta skada.

FIN: Käytä aina kynttiläpidikettä. Aseta kynttilä kuuman kestävälle alustalle suojataksesi alustaa alaspäin johtuvalta kuumuudelta. Lämpöä, liekkejä tai tuoksuja tuottavaa tuotetta ei saa missään tapauksessa asettaa suoraan pöydälle tai muulle vaurioitumiselle herkälle pinnalle.

EST: Kasutage alati küünlaalust. Asetage küünal kuumuskindlale pinnale, et kaitsta pinda võimaliku kuumenemise eest. Kuumust, leeki või aroomi tekitavat toodet ei tohi mingil juhul asetada otse lauale või muule kahjustuvale pinnale.

pictogram_13.jpg

EN: Never use liquid to extinguish. Adding water can cause the hot wax to splatter and might cause a glass container to break. This may also cause stains and perhaps even severe burns.

NO: Bruk aldri flytende væske for å slukke lyset. Tilsetting av vann kan føre til at den flytende stearinen spruter og at glassbeholderen går i stykker. Dette kan også forårsake flekker og alvorlige brannskader.

SE: Använd aldrig vätska för att släcka ljuset. Tillsats av vatten kan få hett vax att stänka och glasbehållaren att gå sönder. Detta kan också orsaka fläckar och i värsta fall allvarliga brännskador.

FIN: Älä koskaan käytä sammuttamiseen nestettä. Veden lisääminen voi aiheuttaa kuuman vahan roiskumisen ja lasisäiliön rikkoutumisen. Tämä voi aiheuttaa tahroja ja vakavia palovammoja.

EST: Ärge kunagi kasutage kustutamiseks vedelikku. Vee lisamine võib tekitada kuuma vaha pritsmeid ja klaasi purunemist. See võib põhjustada plekke ja võib-olla isegi tõsiseid.

pictogram_14.jpg

EN: Hot surface. The surface of the product can be very hot while the candle is burning. Handle with care and wait for the wax to set and the candle to cool before moving.

NO: Varm overflate. Produktets overflate kan bli meget varm når lyset brenner. Håndteres med varsomhet. Vent til stearinen har stivnet og lyset er avkjølt før det flyttes.

SE: Het yta. Produktens yta kan vara mycket varm när ljuset brinner. Hantera produkten försiktigt och vänta på att vaxet har stelnat och ljuset svalnat innan du flyttar på den.

FIN: Kuumat pinnat. Tuotteen pinta voi olla erittäin kuuma kynttilän palaessa. Käsittele varoen ja odota vahan asettumista ja kynttilän jäähtymistä ennen siirtämistä.

EST: Kuum pind. Küünla põlemise ajal võib toote pind olla väga kuum. Käsitsege ettevaatlikult ja oodake enne liigutamist, et vaha tahkuks ja küünal jahtuks.

pictogram_15.jpg

EN: Stop using candle when wax is 2 cm from the bottom of the vessel. Do not allow your candle to burn down completely. Burning away all the wax can generate too much heat at the bottom, which can cause glass to crack and metal containers to become extremely hot. 

NO: Slutt å bruke lyset når det er 2 cm stearin igjen fra bunnen. La aldri lyset brenne helt ned. Dersom alt av stearinen brenner kan det generere mye varme mot bunnen slik at glass kan sprekke og metallbeholderne kan bli ekstremt varme.

SE: Sluta använda ljuset när vaxet är 2 cm från botten av kärlet. Låt inte ljuset brinna ner helt. Låter du allt vax brinna kan detta generera för mycket värme längst ner, vilket kan få glas att spricka och metallbehållare att bli extremt varma. 

FIN: Lopeta kynttilän käyttö, kun vahaa on jäljellä 2 cm astian pohjalla. Älä anna kynttilän palaa loppuun. Vahan loppuun polttaminen voi ylikuumentaa pohjan, jolloin lasi voi haljeta ja metallipidike tulla erittäin kuumaksi. 

EST: Lõpetage küünla kasutamine, kui vaha on jäänud anuma põhja 2 cm. Ärge laske küünlal täielikult ära põleda. Kogu vaha põlemine võib põhjale tekitada liiga palju soojust, mille tagajärjel klaas võib praguneda ja metallanumad muutuda eriti kuumaks. 

pictogram_16.jpg

EN: The edge of the light should be cut down to 1 cm before use. The candle wax must pool to the edges on the initial burn. If the candle does not burn to the edges the first time around, it will begin to tunnel and will not burn evenly the next time. If a candle starts to tunnel, it is important to cut the wax edges down in order to even the candle out.

NO: Beskjær kanten på lyset til ca 1 cm før anvendelse. Pass på at stearinlysvoksen smelter helt ut til kantene ved første brenningen. Hvis lyset ikke brenner ut til kantene første gang, oppstår såkalt tunnelering, og det vil ikke brenne jevnt neste gang. Hvis et stearinlys begynner å tunnelere, er det viktig å kutte voks-kantene ned for å jevne dette ut.

SE: Skär ner kanten på ljuset till en höjd på ca 1 cm före användning. Första gången du tänder ljuset – se till att vaxet på ytan smälter hela vägen ut till kanten. Om ljuset vid det första användningstillfället inte brinner så att vaxet smälter hela vägen ut till kanten uppstår så kallad tunneldrivning. Den leder till att ljuset inte brinner jämnt nästa gång. Vid tunnelbildning är det viktigt att skära ner vaxkanterna och jämna till ljuset.

FIN: Leikkaa kynttilän reunat 1 cm:n korkuisiksi ennen käyttöä. Kynttilän vaha-altaan tulee sulaa reunaan asti ensimmäisellä sytytyskerralla. Jos kynttilä ei pala reunoihin ensimmäisellä kerralla, se muodostaa onkalon eikä pala tasaisesti seuraavalla kerralla. Jos kynttilä onkaloituu, madalla vahan reunat kynttilän palamisen tasaamiseksi.

EST: Enne kasutamist tuleb taht lõigata 1 cm pikkuseks. Küünlavaha peab esmakordsel põlemisel äärtesse kogunema. Kui küünla esmakordsel põletamisel ei teki vahaserva, tekitab see tunneli ja järgmisel korral ei põle küünal ühtlaselt. Kui küünal hakkab tunnelit moodustama, on oluline lõigata vaha serva allapoole, et küünal põleks ühtlasemalt.

pictogram_17.jpg

EN: Keep a minimum distance between the tea light and stove roof. Insufficient ventilation can cause the tea light to flare up.

NO: Hold en minimumsavstand mellom varmelyset og tevarmeren. Utilstrekkelig ventilasjon kan føre til at flammen på telyset blusser opp.

SE: Håll ett minimiavstånd mellan värmeljuset och tevärmarens tak. Otillräcklig ventilation kan få värmeljuset att flamma upp.

FIN: Huolehdi minimietäisyydestä tuikkukynttilän ja lämmittimen katon välillä. Riittämätön ilmanvaihto voi aiheuttaa tuikkukynttilän leimahtamisen.

EST: Säilitage minimaalne vahekaugus teeküünla ja kuumutatava pinna vahel. Ebapiisav ventilatsioon võib põhjustada teeküünla leegitsemist.

pictogram_18.jpg

EN: Do not ingest. Candle wax should not be ingested. Avoid getting residues on body parts that often come into contact with the face or mouth.

NO: Må ikke inntas. Stearinlysvoks skal ikke inntas. Unngå å få rester på kroppsdeler som ofte kommer i kontakt med ansiktet eller munnen.

SE: Får ej förtäras. Ljusvax får inte förtäras. Undvik att få rester på kroppsdelar som ofta kommer i kontakt med ansiktet eller munnen.

FIN: Ei saa niellä. Kynttilän vahaa ei saa niellä. Vältä vahajäämien saamista kehonosiin, jotka joutuvat usein kosketuksiin kasvojen tai suun kanssa.

EST: Mitte süüa. Küünlavaha ei tohi süüa. Vältige jääkide sattumist kehaosadele, mis puutuvad sageli kokku näo või suuga.

pictogram_19.jpg

EN: Avoid direct inhalation of smoke. Smoke inhalation occurs when you breathe in the products of combustion during a fire. Smoke is a mixture of heated particles and gases and can be dangerous to inhale.

NO: Unngå direkte innånding av røyken. Innånding av røyk oppstår når du inhalerer røyken fra produkter som forbrenner. Røyken er en blanding av oppvarmede partikler og gasser, og kan være farlig å puste inn.

SE: Undvik att andas in röken direkt. Rökinhalering sker när du andas in produkter som förbränns när de brinner. Rök är en blandning av uppvärmda partiklar och gaser och kan vara farligt att andas in direkt.

FIN: Vältä savun hengittämistä suoraan. Savun hengittäminen tapahtuu, kun hengität palamistuotteita palamisen aikana. Savu on sekoitus kuumia hiukkasia ja kaasuja, ja sitä voi olla vaarallista hengittää.

EST: Vältige suitsu otsest sissehingamist. Suitsu sissehingamine toimub siis, kui hingate põlemisprodukte sisse. Suits on kuumutatud osakeste ja gaaside segu ning selle sissehingamine võib olla ohtlik.

pictogram_20.jpg

EN: Only use tea lights in holders and warming stoves with sufficient ventilation. Insufficient ventilation can cause the tea light to flare up.

NO: Bruk kun telys i holdere og tevarmere med tilstrekkelig ventilasjon. Utilstrekkelig ventilasjon kan føre til at flammen på telyset blusser opp.

SE: Använd endast värmeljus i hållare och tevärmare med tillräcklig ventilation. Otillräcklig ventilation kan få värmeljuset att flamma upp.

FIN: Käytä tuikkukynttilöitä vain pidikkeissä ja lämmittimissä, joissa on riittävä ilmanvaihto. Riittämätön ilmanvaihto voi aiheuttaa tuikkukynttilän leimahtamisen.

EST: Kasutage teeküünlaid ainult hoidikutes ja piisava ventilatsiooniga soojendusalustel. Ebapiisav ventilatsioon võib põhjustada teeküünla leegitsemist.

pictogram_21.jpg

EN: Ventilate the room after use. Always burn candles in a well-ventilated room. Once the candle has finished burning, always ventilate the room to freshen up the air.

NO: Gi rommet en utlufting etter bruk. Pass på at det er god ventilasjon i rom hvor lys brennes. Luft alltid ut, og få inn frisk luft etter at lys er slukket.

SE: Vädra i rummet efter användning. Använd endast brinnande ljus i välventilerade rum. När ljuset har släckts eller slocknat, vädra alltid i rummet för att få in frisk luft.

FIN: Tuuleta huone käytön jälkeen. Polta kynttilöitä aina hyvin ilmastoidussa tilassa. Kynttilän palamisen jälkeen tuuleta aina huone ilman raikastamiseksi.

EST: Pärast kasutamist tuulutage ruum. Põletage küünlaid alati hästi ventileeritavas ruumis. Kui küünal on põlemise lõpetanud, tuulutage ruumi alati õhu värskendamiseks.

pictogram_22.jpg

EN: Remove packeging and labeling before burning. Under no circumstances should a candle be lit in its display packaging. Always remove labels and wrapping before lighting candles or other home fragrance products.

NO: Fjern emballasje og merking før du tenner lyset. Det skal under ingen omstendighet tennes stearinlys med emballasje. Fjern alltid etiketter og innpakning før du tenner lys eller andre duftprodukter for hjemmet.

SE: Avlägsna allt förpackningsmaterial och alla etiketter innan du tänder ljuset. Ljus får under inga omständigheter tändas i sin förpackning. Avlägsna alltid alla etiketter och allt förpackningsmaterial innan du tänder ljus eller andra doftprodukter för hemmet.

FIN: Poista kynttilä pakkauksesta ja irrota etiketit ennen kynttilän sytyttämistä. Kynttilää ei koskaan saa sytyttää myyntipakkauksessaan. Poista aina etiketit ja kääreet ennen kynttilöiden tai tuoksutuotteiden sytyttämistä.

EST: Enne põletamist eemaldage pakend ja sildid. Mingil juhul ei tohi küünalt süüdata selle näidisepakendis. Enne küünalde või muude koduste lõhnaainete süütamist eemaldage alati sildid ja ümbris.

pictogram_23.jpg

EN: Make sure to keep distance of minimum 30 cm between a candle and its surface above. If you put your candle under a shelf or another surface, it may burn the surface above. There should be a clearance distance of at least 30 cm between the top of the flame and the shelf above. A burning candle generates significant heat, so always position it away from combustible materials.

NO: Sørg for å holde avstand på minimum 30 cm mellom stearinlyset og objekter over. Hvis du plasserer et lys under en hylle eller annen overflate kan det begynne å brenne i flaten over. Det må være en minimumsavstand på 30 cm mellom toppen av flammen og hyllen over. Et brennende stearinlys genererer mye varme, så plassér det alltid unna brennbare og lettantennelige materialer.

SE: Se till att det är ett avstånd om minst 30 cm mellan ett ljus och ytan ovanför. Om du ställer ett ljus under en hylla eller annan yta kan det brännskada ytan ovanför. Det måste vara ett avstånd om minst 30 cm mellan toppen på lågan och hyllan ovanför. Ett brinnande ljus alstrar mycket värme, så placera det alltid på avstånd från brännbara/lättantändliga material.

FIN: Huolehti 30 cm:n turvaetäisyydestä kynttilän ja sen yläpuolella olevien pintojen välillä. Jos asetat kynttilän hyllyn tai muun pinnan alle, kynttilän yllä oleva pinta voi syttyä. Liekin yläosan ja yläpuolella olevan hyllyn välillä on oltava vähintään 30 cm:n etäisyys. Palava kynttilä tuottaa merkittävästi lämpöä, joten aseta se aina etäälle palavista materiaaleista.

EST: Küünla ja selle kohal oleva pinna vahel peab olema vähemalt 30 cm vahekaugus. Asetades küünla riiuli või muu pinna alla, võib see ülal olevat pinda põletada. Leegi ülaosa ja ülal asuva riiuli vahele peab jääma vähemalt 30 cm vaba ruumi. Põlev küünal tekitab märkimisväärset kuumust, seetõttu asetage see põlevatest materjalidest eemale.

pictogram_24.jpg

EN: Only burn candle for maximum of 4 hours. Never burn a candle for longer than the recommended burn time. Allow it to cool, trim the wick and relight. Burning candles for too long can cause the wick to form a mushroom, or carbon deposit, on the tip. The more carbon there is, the more soot and smoke that will be produced.

NO: La lyset brenne i max 4 timer. La aldri et stearinlys brenne lenger enn anbefalt tid. La det avkjøle, trim veken og tenn det igjen. Hvis du lar lyset brenne for lenge, kan det danne seg en "sopplignende" klump med sot på veken. Jo mer sot på veken, desto mer sot og røyk vil det avgi.

SE: Låt ljuset brinna i max 4 timmar. Låt aldrig ett ljus brinna längre än rekommenderad brinntid. Låt det svalna, trimma veken och tänd det igen. Om du låter ljuset brinna för länge kan det bildas som en svampliknande klump av sot på veken. Ju mer sot på veken desto mer sot och rök kommer den att avge.

FIN: Polta kynttilää enintään 4 tuntia. Älä koskaan polta kynttilää pidempään kuin suositeltu palamisaika. Anna kynttilän jäähtyä, leikkaa sydän ja sytytä uudelleen. Kynttilöiden polttaminen liian pitkään voi saada ne kaareutumaan ulospäin tai synnyttää hiilijäämiä. Mitä enemmän hiiltä on, sitä enemmän nokea ja savua syntyy.

EST: Põletage küünalt maksimaalselt 4 tundi. Ärge kunagi põletage küünalt soovitatavast põlemisajast kauem. Laske sellel jahtuda, kärpige tahti ja süüdake uuesti. Küünlaid liiga kaua põletades võib taht moodustada tipus seene kuju või süsiniku ladestumist. Mida rohkem süsinikku, seda rohkem tekib tahma ja suitsu.